Nota Legal / Protecció de dades / Política de Privacitat


Textos Legals Versió 04-2017

La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Nota Legal, en la versió publicada en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al portal web.

Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web i que comprovi la versió del text legal en cada accés, ja que pot sofrir modificacions.

 

1.1 Avís legal


Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. (d’ara endavant “ADI”), domiciliada al Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del portal web www.actua.ad.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@actua.ad.
 

Concepte d’usuari


La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Nota Legal, en la versió publicada en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al portal web.

Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web i que comprovi la versió del text legal en cada accés, ja que pot sofrir modificacions.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, participar en enquestes, utilitzar una sèrie d’aplicacions i adreçar sol·licituds o comunicacions.
 

Informació del portal web


La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada i supervisada pel Consell d’Administració de Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U, a partir d’informació disponible en bases de dades públiques, subjectes a actualització periòdica. Es recomana comprovar les modificacions normatives en cada moment.

La informació disponible a través del portal web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. ADI incorpora periòdicament modificacions i/o millores en els continguts.

El contingut d’aquesta web, la seva bústia de contacte i el seu xat tenen un caràcter merament informatiu i les respostes obtingudes per aquests mitjans no constitueixen, en cap cas, assessorament legal, financer o tributari de cap tipus, proporcionant únicament informació general en relació a determinats aspectes relatius a la inversió en el Principat d’Andorra. No es recomanable portar a terme cap inversió prenent com a única base el contingut de la present web o de les respostes a la bústia de contacte o al xat, sense obtenir amb caràcter previ el degut assessorament professional.
 

Renúncia i limitació de la responsabilitat


Aquest portal web revesteix un caràcter merament informatiu pel que fa als continguts, productes i/o serveis que ofereix ADI i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte ni servei, ni tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

ADI no realitza, atorga i/o confereix cap declaració i/o garantia, expressa o implícita, en relació amb el contingut de la present web i no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua que es pogués derivar del seu ús o com a conseqüència de les decisions preses a partir de la lectura del mateix.

ADI no es fa responsable de la informació, comentaris i continguts publicats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, blocs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a un tercer inserir continguts de forma independent a aquest portal web, ni dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI no es fa responsable de la informació ni d’altres continguts integrats a portals web de tercers accessibles a través de vincles o enllaços anunciats en aquest portal web, ni del seu accés per part de l’usuari, ni del resultat obtingut com a conseqüència d’aquest accés, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar. La incorporació d’un vincle o enllaç en aquest portal web no es pot considerar en cap cas una recomanació a l’usuari perquè l’utilitzi.

ADI declina qualsevol responsabilitat en relació a l’accés al portal web, la seva continuïtat, l’accés als seus continguts, productes i/o serveis, la seva actualització, correcció, exactitud, fiabilitat, utilitat, rendiment, idoneïtat o veracitat, i no respon dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en el portal web, amb independència de la seva causa. ADI tampoc es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus d’incidència.

ADI, SAU no es fa responsable de la presència de virus i/o d’altres components lesius en aquest portal web o en el servidor que el subministra, ni de la vulnerabilitat del portal web i/o de les mesures de seguretat que s’hi adoptin, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o a la informació (en un sentit ampli del terme) que hi tingui emmagatzemada a conseqüència de l’ús d’aquest portal web o dels seus continguts, productes i/o serveis; ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
 

Vincles o links


ADI no es fa responsable dels vincles o links a webs de tercers ni dels continguts posats a disposició per tercers als que es pugui accedir des del seu portal web. L’Usuari utilitza els vincles o accessos a webs de tercers per la seva pròpia voluntat i assumeix exclusivament qualsevol risc que es pugui derivar del mateix.

ADI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al seu portal web,  ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici que es pugui derivar de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell.
 

Propietat intel·lectual


ADI és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels drets d’explotació i reproducció d’aquest portal web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, productes i/o serveis, i dels programes d’ordinador utilitzats per elaborar-lo.

L’accés, la navegació, la utilització, l’allotjament i/o la descàrrega de continguts, productes i/o serveis d’aquest portal web no s’entendrà en cap cas com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment per part d’ADI.

Està terminantment prohibit utilitzar els continguts, els productes i/o els serveis d’aquest portal web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres portals web, així com modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar, publicar, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar, distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, productes i/o serveis inclosos en aquest portal web, o efectuar-ne qualsevol altre acte d’explotació i reproducció per a propòsits públics o comercials si no s’ha obtingut de manera prèvia i per escrit una autorització expressa per part d’ADI, SAU.

Excepte per autorització expressa de ADI, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.actua.ad.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

ADI també és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels continguts que publiqui a les diferents plataformes de comunicació, que són, a títol enunciatiu però no limitatiu, youtube, twitter, vimeo i google +.

ADI és la propietària exclusiva de tots els drets de la seva marca, ACTUA,  i , així com dels del domini d’internet www.actua.ad. Consegüentment, se’n prohibeix la utilització en qualsevol manera sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit d’ADI, SAU.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, hauria de notificar aquest fet a ADI perquè pogués adoptar les mesures escaients.

L’usuari d’aquest portal web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i en tot cas ADI es reserva l’exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims.
 

Informació personal i correus electrònics falsos


ADI mai es posarà en contacte amb l’Usuari per demanar informació sensible (números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal). En cas de rebre algun contacte no esperat, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ADI a través del correu electrònic info@actua.ad, perquè es procedeixi a la investigació de l'incident.

Ignori qualsevol correu electrònic en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una pàgina web que no sigui propietat d’ADI, ja que podria ser un intent fraudulent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing').

ADI utilitza els dominis "actua.ad” i “govern.ad” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen les paraules “ADI”; “Andorra Desenvolupament i Inversió”; o “Actua” en la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web que no és propietat d’ADI. Per comprovar el format de la URL associada, desplaci el ratolí per sobre de l'enllaç, i sospiti si és diferent a actua.ad.

Pot ajudar-nos a lluitar contra el phishing comunicant els intents de phishing mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@actua.ad, adjuntant el correu electrònic que consideri fals. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@actua.ad incloent tota la informació de que disposi sobre el mateix.
 

Legislació aplicable i jurisdicció competent


Totes les controvèrsies que puguin sorgir pel que fa al compliment d’aquestes condicions generals s’han de resoldre amistosament entre la part presumptament incomplidora i ADI, SAU, i s’hi ha de destinar, si escau, el personal i els mitjans tècnics necessaris. En aquest cas, cada part ha d’assumir els costos d’aquest personal i dels mitjans tècnics que hi destini.

Des de l’endemà de la data en què ADI, SAU comuniqui el motiu de la controvèrsia per escrit a la part presumptament incomplidora, ambdós parts disposen d’un mes natural per assolir un acord que la resolgui. En cas contrari, o si ADI, SAU no pogués dur a terme aquesta comunicació o si, havent-la fet, no fos possible aquest procediment amistós de resolució de conflictes, ADI, SAU podria exercir les accions judicials escaients.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.
 

1.2 Protecció de dades personals


De conformitat amb l’establert a la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant “LQPD”) i al Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (d’ara endavant “RAAPD”) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,han estat incloses a un fitxer titularitatde ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, S.A.U., (d’ara endavant ADI), ambdomicili social a Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a Planta, AD500 Andorra la Vella, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i d’enviar-li informació relacionada amb els serveis que ofereix ADI.
 
Les dades facilitades podran ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives relatives a serveis, actes o esdeveniments, organitzats o amb col·laboració d’ADI, que puguin ser del seu interès. Si desitja oposar-se a aquest tipus d’enviaments, podrà fer-ho en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@actua.ad indicant a l'assumpte “CANCELAR SUSCRIPCIÓ" o mitjançant l’enllaç que trobarà a les nostres comunicacions electròniques.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (ARSO), d’acord amb l’establert a la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a Planta, AD500 Andorra la Vella o mitjançant un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” i adjuntant còpia del seu document d’identitat.
 

1.3 Política de Privacitat


Mitjançant la present Política de Privacitat, s’informa als Usuaris del portal web www.actua.ad del tractament i usos als que es sotmetran les dades personals que lliure i voluntàriament facilitin a través dels nostres formularis.

Així, d’acord amb l’establert a la Llei qualificada 15/2003, de Protecció de Dades Personals, per mitjà del present document, ADI, posa en coneixement dels Usuaris les següents qüestions:
 

a. Titularitat dels Fitxers


ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, S.A.U., (d’ara endavant ADI), amb  domicili social a Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a Planta, AD500 Andorra la Vella, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals depenent de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http:// www.apda.ad.

Les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen als fitxers [ACTUA_CLUSTERS, ACTUA_WEB_CONTACTE, ACTUA_WEB_FORMULARI i/o ACTUA_NEWSLETTER].
 

b. Recollida i tractament


Les principals característiques dels fitxers són:
 
  • Finalitat
Els fitxers tenen per finalitat recollir les dades personals dels Usuaris que adrecen consultes a ADI per tal de: (1) oferir la informació sol·licitada per l’interessat; (2) resoldre les qüestions formulades per l’interessat; (3) posar en contacte a l’interessat amb un tècnic d’acompanyament; (iv) remetre informació sobre serveis o esdeveniments d’ADI o en els que ADI sigui col·laborador.
 
  • Prestadors de serveis de dades personals
ADI signarà un contracte amb qualsevol tercer que hagi d’accedir als fitxers [ACTUA_CLUSTERS, ACTUA_WEB_CONTACTE, ACTUA_WEB_FORMULARI i/o ACTUA_NEWSLETTER], per tal de regular l'ús i la confidencialitat de les dades personals, d’acord amb la legislació vigent (articles 12 LQPD i 9 RAAPD).
 
  •  Consentiment
Mitjançant l’emplenament de qualsevol dels formularis continguts al present portal web, L’Usuari presta el seu consentiment perquè les dades personals subministrades siguin incorporades als fitxers [ACTUA_CLUSTERS, ACTUA_WEB_CONTACTE, ACTUA_WEB_FORMULARI i/o ACTUA_NEWSLETTER] i tractades d’acord amb la present Política de Privacitat.
 

c. Mesures de Seguretat


ADI declara haver adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals  establerts per la legislació vigent i haver destinat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.
 

d. Drets ARSO


Els titulars de les dades contingudes en els fitxers [ACTUA_CLUSTERS, ACTUA_WEB_CONTACTE, ACTUA_WEB_FORMULARI i ACTUA_NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat d’ADI, podran dirigir-se a l’ADI per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, i si escau oposició (ARSO) respecte de les dades incorporades en el tractament. 

Els Drets ARSO són de caràcter personalíssim i poden ser exercitats únicament pel propi interessat o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat o suficiència de representació.
 
  • Accés.
 L’interessat pot exercitar el seu dret d’accés amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.
 
ADI notificarà la seva decisió en el termini de 7 dies hàbils des del moment de rebuda de la sol·licitud. En cas afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 5 dies següents a la seva notificació.
 
  • Rectificació i supressió.
L’interessat pot exercitar el seu dret de rectificació i supressió en qualsevol moment si considera que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.
 
ADI procedirà a la rectificació o supressió dins dels 30 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.
 

e. Canvi de normativa


ADI es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a canvis normatius o d’estil.  Qualsevol canvi serà comunicat a través del nostre portal web, sense perjudici de reclamar el consentiment dels afectats en cas necessari.
 

1.4 Política de Cookies


Una “Cookie” és un fitxer que es descarrega al teu navegador quan accedeixes a determinades pàgines web. Aquestes cookies permeten a la pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari, o del seu equip, y, depenent de la informació que continguin i de la forma en que faci servir el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’Usuari.

Gràcies a les cookies es facilita la navegació de l’Usuari i es pot controlar la utilitat dels diferents continguts pels nostres Usuaris. A més, les cookies no comporten cap risc pel seu equip i, estant activades, permeten identificar i resoldre incidències i errors. Tingui en compte que utilitzar el portal web www.actua.ad amb les cookies deshabilitades pot fer que el portal no funcioni adequadament o doni errors.

ADI mai comparteix dades personals amb terceres empreses. Tota la informació recaptada en aquest portal web s’utilitza per oferir un millor servei a l’Usuari.
 

Quin tipus de cookies utilitza ADI?

 
  1. Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al navegador de l’Usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  2. Cookies de tercer: Són aquelles que s’envien al navegador de l’Usuari des d’un equip o domini que no es gestionat per l’editor sinó per una entitat diferent, que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
  3. Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l’Usuari accedeix a una pàgina web.
  4. Cookies persistents: Són un tipus de cookies en que les dades segueixen emmagatzemades en el navegador i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie i que pot anar des d’un minut fins a varis anys.
  5. Cookies d’anàlisi: Són aquelles cookies que, ja siguin tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d’Usuaris i portar a terme mesuraments i anàlisis estadístics. Aquestes cookies s’utilitzen per millorar l’experiència de navegació de l’Usuari i la qualitat dels continguts.
 

Revocació i eliminació de cookies


L'usuari té l'opció d'impedir la generació de “cookies” en qualsevol moment, mitjançant la configuració del “navegador”. ADI no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament del seu portal web.

Per a més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies segons el tipus de navegador:
 
També pots activar la funció incògnit o privat per esborrar les cookies i l’historial de navegació quan acabi la teva sessió de navegació. Consulta l’ajuda del teu navegador per accedir a aquesta funció.
 

Revocació i eliminació de cookies (per servei ofert)


Per evitar l’ús de les cookies dels següents serveis:
  Informem a l'Usuari que al prosseguir la seva navegació pel nostre portal web sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors per a impedir la instal·lació de les cookies, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.