Pàgina inicial»Avís legal

Textos Legals Versió 05-2018

Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. (d’ara endavant “ADI”), domiciliada al Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del portal web www.actua.ad.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@actua.ad.

Concepte d’usuari

La utilització del portal web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al portal web.

Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web i que comprovi la versió del text legal en cada accés, ja que pot patir modificacions.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, participar en enquestes, utilitzar una sèrie d’aplicacions i adreçar sol·licituds o comunicacions.

Informació del portal web

La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada i supervisada pel Consell d’Administració de Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U, a partir d’informació disponible en bases de dades públiques, subjectes a actualització periòdica. Es recomana comprovar les modificacions normatives en cada moment.

La informació disponible a través del portal web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. ADI incorpora periòdicament modificacions i/o millores en els continguts.

El contingut d’aquesta web, la seva bústia de contacte i el seu xat tenen un caràcter merament informatiu i les respostes obtingudes per aquests mitjans no constitueixen, en cap cas, assessorament legal, financer o tributari de cap tipus, proporcionant únicament informació general en relació a determinats aspectes relatius a la inversió en el Principat d’Andorra. No és recomanable portar a terme cap inversió prenent com a única base el contingut de la present web o de les respostes a la bústia de contacte o al xat, sense obtenir amb caràcter previ el degut assessorament professional.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Aquest portal web revesteix un caràcter merament informatiu pel que fa als continguts, productes i/o serveis que ofereix ADI i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte ni servei, ni tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

ADI no realitza, atorga i/o confereix cap declaració i/o garantia, expressa o implícita, en relació amb el contingut de la present web i no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua que es pogués derivar del seu ús o com a conseqüència de les decisions preses a partir de la lectura del mateix.

ADI no es fa responsable de la informació, comentaris i continguts publicats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, blocs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a un tercer inserir continguts de forma independent a aquest portal web, ni dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI no es fa responsable de la informació ni d’altres continguts integrats a portals web de tercers accessibles a través de vincles o enllaços anunciats en aquest portal web, ni del seu accés per part de l’usuari, ni del resultat obtingut com a conseqüència d’aquest accés, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar. La incorporació d’un vincle o enllaç en aquest portal web no es pot considerar en cap cas una recomanació a l’usuari perquè l’utilitzi.

ADI declina qualsevol responsabilitat en relació a l’accés al portal web, la seva continuïtat, l’accés als seus continguts, productes i/o serveis, la seva actualització, correcció, exactitud, fiabilitat, utilitat, rendiment, idoneïtat o veracitat, i no respon dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en el portal web, amb independència de la seva causa. ADI tampoc es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus d’incidència.

ADI, SAU no es fa responsable de la presència de virus i/o d’altres components lesius en aquest portal web o en el servidor que el subministra, ni de la vulnerabilitat del portal web i/o de les mesures de seguretat que s’hi adoptin, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o a la informació (en un sentit ampli del terme) que hi tingui emmagatzemada a conseqüència de l’ús d’aquest portal web o dels seus continguts, productes i/o serveis; ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

Vincles o links

ADI no es fa responsable dels vincles o links a webs de tercers ni dels continguts posats a disposició per tercers als que es pugui accedir des del seu portal web. L’Usuari utilitza els vincles o accessos a webs de tercers per la seva pròpia voluntat i assumeix exclusivament qualsevol risc que es pugui derivar del mateix.

ADI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al seu portal web, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici que es pugui derivar de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell.

Propietat intel·lectual

ADI és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels drets d’explotació i reproducció d’aquest portal web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, productes i/o serveis, i dels programes d’ordinador utilitzats per elaborar-lo.

L’accés, la navegació, la utilització, l’allotjament i/o la descàrrega de continguts, productes i/o serveis d’aquest portal web no s’entendrà en cap cas com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment per part d’ADI.

Està terminantment prohibit utilitzar els continguts, els productes i/o els serveis d’aquest portal web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres portals web, així com modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar, publicar, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar, distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, productes i/o serveis inclosos en aquest portal web, o efectuar-ne qualsevol altre acte d’explotació i reproducció per a propòsits públics o comercials si no s’ha obtingut de manera prèvia i per escrit una autorització expressa per part d’ADI.

Excepte per autorització expressa de ADI, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.actua.ad.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

ADI també és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels continguts que publiqui a les diferents plataformes de comunicació, que són, a títol enunciatiu però no limitatiu, facebook, linkedin, youtube, instagram, twitter, vimeo i google +.

ADI és la propietària exclusiva de tots els drets de la seva marca, ACTUA, i , així com dels del domini d’internet www.actua.ad. Consegüentment, se’n prohibeix la utilització en qualsevol manera sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit d’ADI.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, hauria de notificar aquest fet a ADI perquè pogués adoptar les mesures escaients.

L’usuari d’aquest portal web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i en tot cas ADI es reserva l’exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims.

Informació personal i correus electrònics falsos

ADI mai es posarà en contacte amb l’Usuari per demanar informació sensible (números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal). En cas de rebre algun contacte no esperat, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ADI a través del correu electrònic info@actua.ad, perquè es procedeixi a la investigació de l’incident.

Ignori qualsevol correu electrònic en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una pàgina web que no sigui propietat d’ADI, ja que podria ser un intent fraudulent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’).

ADI utilitza els dominis “actua.ad” i “govern.ad” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen les paraules “ADI”; “Andorra Desenvolupament i Inversió”; o “Actua” en la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web que no és propietat d’ADI. Per comprovar el format de la URL associada, desplaci el ratolí per sobre de l’enllaç, i sospiti si és diferent a actua.ad.

Pot ajudar-nos a lluitar contra el phishing comunicant els intents de phishing mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@actua.ad, adjuntant el correu electrònic que consideri fals. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@actua.ad incloent tota la informació de que disposi sobre el mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Totes les controvèrsies que puguin sorgir pel que fa al compliment d’aquestes condicions generals s’han de resoldre amistosament entre la part presumptament incomplidora i ADI i s’hi ha de destinar, si escau, el personal i els mitjans tècnics necessaris. En aquest cas, cada part ha d’assumir els costos d’aquest personal i dels mitjans tècnics que hi destini.

Des de l’endemà de la data en què ADI comuniqui el motiu de la controvèrsia per escrit a la part presumptament incomplidora, ambdós parts disposen d’un mes natural per assolir un acord que la resolgui. En cas contrari, o si ADI no pogués dur a terme aquesta comunicació o si, havent-la fet, no fos possible aquest procediment amistós de resolució de conflictes, ADI podria exercir les accions judicials escaients.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.