Crear una empresa a Andorra

Inversors Estrangers

Andorra ha establert un règim obert a la inversió estrangera que permet als estrangers no residents al país constituir societats, establir negocis i invertir en tot tipus d’actius, en les condicions que s’esmenten a continuació.

Constitució o participació en societats andorranes

El procediment de constitució i el de compravenda de participacions socials o accions de societats andorranes és molt similar al dels països veïns, requerint com a única condició addicional l'autorització prèvia per a aquesta inversió mitjançant un procés senzill i gratuït, que es duu a terme omplint un formulari únic.*
Aquest mateix procediment és aplicable a la constitució, ampliació o adquisició de sucursals i establiments permanents de qualsevol tipus en Andorra.
 
Constitució de societats andorranes
Una vegada reservada la denominació social que vulguis utilitzar, podràs obtenir l’autorització d’inversió estrangera, dipositar el capital social a una entitat bancària andorrana i dur a terme la constitució mitjançant escriptura pública davant notari. El registre de la societat davant el Registre de Societats és automàtic.

Constitució de societats andorranes

Adquisició de participacions socials o accions de societats andorranes
Per adquirir una quantitat igual o superior al 10% de les participacions socials o accions d’una societat andorrana, hauràs d’obtenir l’autorització d’inversió estrangera directa abans de formalitzar la compravenda davant de notari.

 Passos per l'adquisició de participacions socials o accions de societats andorranes

*Per portar a terme activitats comercials, industrials o de prestació de serveis, les societats andorranes han de disposar d’un comerç autoritzat.
Veure obrir un comerç.
 

Inversions en immobles

Els inversors estrangers no residents poden adquirir la propietat i altres drets reals sobre immobles així com obtenir concessions administratives que suposin l’ús privatiu de béns immobles situats al territori del Principat d’Andorra, obtenint una autorització d’inversió estrangera en immobles.

Passos per realitzar una Inversió en immobles a Andorra

Inversions en cartera

La inversió per part d’estrangers no residents mitjançant la subscripció de valors representatius d’emprèstits emesos per persones físiques residents en Andorra o persones jurídiques andorranes i la subscripció d’accions o participacions preferents que no incloguin el dret de vot i de participacions o accions en organismes d’inversió regulats en la normativa andorrana no estan subjectes a cap requisit d’autorització o declaració.*

* S’exclouen els valors considerats com a inversions directes.
 

Altres formes d’inversió

També es poden portar a terme altres formes d’inversió no esmentades anteriorment (p.e.: mitjançant la participació en contractes de comptes en participació, fundacions, cooperatives o comunitats de béns), obtenint una autorització per altres formes d’inversió estrangera.

Omple el formulari i t'enviem els passos a seguir per iniciar el teu projecte!

Formulari