Imagen descriptiva del evento (flier, cartel, banner, entre altas).
Una foto genèrica sense text de dimensions grans per el slider de l'esdevinement. Dimensions recomanadas: 2000x300px.
Los archivos deben ser menos de 5 MB.
Tipos de fichero permitidos: jpg jpeg png.
En facilitar imatges a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. per mitjà d’aquest formulari, l’empresa garanteix a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. que les referides imatges no infringiran drets d’autor, drets de propietat industrial, drets d’imatge, ni altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de tercers, tot i essent l’empresa de què es tracti la responsable en exclusiva de qualsevol eventual vulneració i d’eventuals danys i perjudicis al respecte.