27 - agost / 2014

Ponència escrita del Sr. Josep Maria Missé, Secretari d’Estat per la Diversificació Econòmica, a la Universitat Catalana d’Estiu: Nous sectors d’activitat per diversificar la economia Andorrana

Dissabte 23 d’agost del 2014.

En primer lloc voldria agrair la invitació a participar a la XLVI UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU. Tot i no poder participar en persona, val la pena poder explicar, encara que verbalment, el projecte de transformació econòmica que el Principat d’Andorra està vivint aquests darrers anys.

L’any 2012, després d’uns anys amb clars símptomes d’esgotament del model econòmic, vam decidir iniciar un camí que havia de posar Andorra en situació de competir amb la resta de països, des de l’homologació internacional i amb un diferencial basat ens els nostres actius sostenibles en el temps. És per això que vam iniciar totes les reformes necessàries per disposar d’una fiscalitat moderna, adaptada a les necessitats i demandes actuals, amb l’objectiu fonamental de donar seguretat jurídica als empresaris. Des del meu punt de vista, una de les reformes més importants dutes a terme va ser l’aprovació de la llei d’inversió estrangera, pensada per captar inversió estrangera directa, i que a grans trets possibilita que un inversor estranger pugui disposar del 100% del capital d’una societat andorrana, sense restriccions, atorgant els mateixos drets econòmics als estrangers des del primer dia.

Aquestes reformes necessàries havien d’anar acompanyades d’un pla d’implementació que afavorís la captació d’inversió estrangera i a que la vegada generés les bases per l’aparició de nous sectors d’activitat. Avui dia el 60% del PIB a Andorrà està relacionat directament o indirecta amb el turisme. Per tant, sense perdre de vista els sectors tradicionals de l’economia andorrana, era evident que calia potenciar que nous sectors emergissin com a complement als ja existents. Si fem una ullada al mapa mundial de l’economia, no ens costarà identificar que una gran part d’aquest funciona amb empreses o industries agrupades en una regió que actuen de forma relacionada entre elles. A tall d’exemple és conegut per tothom el clúster de les tecnologies de la informació al Silicon Valley, o el clúster del wellness al Tirol format per més de 100 empreses.

La nostra aposta va ser doncs realitzar un projecte que generés el clima necessari perquè emergissin els potencials clústers dintre de l’economia andorrana, entenent que els clústers han de ser una eina per millorar la productivitat de les empreses que ja desenvolupaven la seva activitat empresarial a Andorra. Perquè no pot ser d’altra forma, la proximitat geogràfica i cultural dóna a les empreses molta més informació, relacions molt més properes, generant un valor diferencial que és molt difícil d’imitar pels competidors. I per nosaltres és de cabdal importància que siguin les empreses andorranes conjuntament amb aquesta nova inversió estrangera directa les que explorin aquests nous sectors d’activitat. Treballar de forma coordinada com un vertader clúster permetrà a les empreses andorranes assolir una dimensió global i beneficiar-se a gran escala, sense perdre la flexibilitat que tenen i que els permet ésser vertaderament competitius respecte altres mercats.

Tot aquest treball d’impulsar la generació de nous sectors d’activitat i clústers pren forma a Andorra al voltant de la iniciativa Actua. Un programa que pretén unir els esforços del sector privat i les institucions públiques andorranes amb un objectiu molt clar: maximitzar el potencial de l’economia andorrana, i fer-ho a través de la diversificació de la mateixa. Per realitzar aquesta tasca, la iniciativa Actua ha desenvolupat tres programes essencials: En primer lloc un programa d’acompanyament i suport a la inversió estrangera i els empresaris andorrans, que té com a objectiu conduir i donar suport als projectes empresarials que es volen desenvolupar al nostre país. Seguidament, el segon programa, conegut com el d’internacionalització, té una doble vessant. Donar el suport necessari a través de les ambaixades a aquells empresaris andorrans que volen desenvolupar el seu projecte empresarial més enllà del nostre país i també realitzar una tasca de promoció del projecte d’obertura econòmica d’Andorra amb la clara voluntat de captar inversió estrangera directa.

Finalment, el programa de diversificació econòmica cerca aportar els elements metodològics necessaris per generar nous sectors d’activitat a partir dels actius ja existents. Es per això que no poden deixar de banda els sectors tradicionals de la nostra economia en l’aposta per nous sectors, i aquests han de ser clarament una palanca per al seu desenvolupament. La nostra aposta inicial, després de mesos d’anàlisis i treball, va ser potenciar els següents sectors:

Clúster Sector salut i benestar: Aprofitant el gran volum de visitants que té Andorra i la qualitat de l’oferta turística i wellness és possible pensar en el nostre país com una vertadera destinació de turisme de salut i benestar. Es tracta d’un dels mercats amb majors previsions de creixement futur. El 2011 es calcula que 5 milions de turistes van viatjar fora dels seus països per combinar una estada vacacional amb algun tractament mèdic i s’estima que aquesta dada creixerà fins els 24 milions el 2017. Un cas concret, a tall d’exemple, són els tractaments odontològics al Regne Unit. L’any 2006 van rebre 15.000 turistes per aquest concepte, que és van pràcticament multiplicar per 4 l’any 2014.

Al llarg dels dos darrers anys a Andorra han aparegut petits operadors privats mèdics que ja ofereixen els seus productes de forma conjunta amb paquets hotelers, comercialitzant doncs una oferta integrada pels nostres visitants. I des del Govern i la iniciativa Actua hem ajudat a crear un clima favorable per aquest tipus de negocis, aportant infraestructura física, ja que hem possibilitat l’arrendament dels quiròfans del hospital fent que la inversió necessària per aquest tipus de negoci sigui menys intensiva a l’inici de l’activitat.

Clúster Innovació i noves tecnologies: És en aquest àmbit on transformem una debilitat teòrica, com és la nostra mida, en una fortalesa. Andorra podria esdevenir un laboratori tecnològic de primer nivell, reproduint a petita escala, però real, les condicions d’entorn que es donen en altres indrets. D’aquest forma podem contribuir i ajudar a les empreses a millorar una de les etapes del procés de fabricació dels béns i serveis, afegint valor al resultat final obtingut. Per assolir aquest objectiu, és necessari que les empreses disposin d’un entorn que els possibiliti la realització de proves, amb actius que van des d’elements tecnològics de primer nivell, concentració comercial i capacitat d’arribada al públic final, que degudament conjugats permetin establir un marc de condicions ideal per la realització d’aquestes activitats. Hem volgut donar forma a totes aquestes iniciatives tecnològiques sota la marca smartcountry, i per primera vegada posar les dues empreses punteres dintre de l’àmbit tecnològic del país, Andorra Telecom i FEDA, a treballar de forma coordinada per generar projectes i oportunitats conjuntament amb el sector privat. No tots els clústers tenen finalment èxit, ja que no depenen de les decisions o voluntat del Govern, sinó de les forces del mercat. És condició necessària però no suficient que hi hagi empreses motor que afavoreixen l’aparició d’emprenedors i nous projectes empresaris. Parlava anteriorment del Silicon Valley, i si ho analitzem amb detall veurem que molts dels emprenedors dels anys 80 van sortir principalment de dues empreses, IBM i Hewlett Packard, que van actuar com a motors en aquella època. Avui dia tampoc se li escapa a ningú que, per exemple, Google afavoreix fins i tot que els seus empleats dediquin part del seu temps a l’empresa per als seus projectes privats. Per tant, a Andorra era de cabdal importància alinear al voltant d’aquest projecte els dos referents tecnològics del país per tenir les majors possibilitats d’èxit.

Clúster Educació: Finalment el darrer sector pel qual varem apostar va ser el d’educació, atenent la riquesa que representa per Andorra el fet de tenir tres sistemes educatius diferents i de lliure elecció, i l’aposta ferma del Ministeri d’Educació per la introducció de les noves tecnologies en l’esenyament als joves. I és aquí, en com millorar la educació amb la utilització de les noves tecnologies, des d’on han anat apareixent projectes privats que poc a poc s’estan consolidant com a empreses a Andorra. Oferint solucions innovadores a l’aprenentatge, o acostant la robòtica als més joves i analitzant com pot esdevenir un element essencial en l’educació.

Els tres sectors anteriorment esmentats van ser l’aposta inicial de la iniciativa Actua per diversificar la nostra economia, però en el dia a dia de treball dels mateixos han anat apareixent nous sectors que els mateixos empresaris han detectat com a potencials o que caldria explorar.
En primer lloc, el clúster de ehealth, fruit de la intersecció entre el clúster d’innovació i el de salut i benestar, ha identificat el potencial necessari i la massa critica empresarial suficient per generar un sector d’activitat que treballi i identifiqui com les noves tecnologies poden contribuir a la millora de la qualitat de vida de la gent gran. En segon lloc, en el mateix clúster de salut i benestar, un grup d’empresaris va voler generar un clúster específic de cosmètica i bellesa, que té com a objectiu la generació d’un segell de qualitat per als productes fabricats a Andorra, que permeti a les empreses del país ser més competitives a l’estranger.

Es tracta de dos exemples no identificats inicialment, als que podríem sumar ben aviat un sector al voltant de les activitats esportives i de muntanya, i que prova l’èxit d’aquesta iniciativa de treball conjunta entre el sector públic i privat per generar alternatives al sectors tradicionals. I parlo d’èxit, perquè atenent a la nostra dimensió hem de posar en relleu que fins a la data, agrupant les dades dels diferents clústers, s’han celebrat 45 sessions de treball, on han participat més de 477 persones i més de 297 empreses involucrades, de les quals un 50% provenen de fora de les nostres fronteres.
I per finalitzar, una dada per il·lustrar alguns dels èxits d’aquest projecte i la importància que té la inversió estrangera a Andorra. Des de l’aprovació de la llei, el Principat d’Andorra ha aprovat un volum d’inversió estrangera directa equivalent al 2,24% del PIB.

Moltes gràcies

Josep Maria Missé Cortina
Secretari d’Estat per a la diversificació econòmica
Ponència llegida a la XLVI Universitat Catalana d’Estiu