Nota legal

 1. Avís legal
 2. Política de privacitat i de protecció de dades personals.
 3. Política de cookies


1. Avís Legal
Textos Legals Versió 05-2018

Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. (d’ara endavant “ADI”), domiciliada al Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, és el responsable del portal web www.actua.ad.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@actua.ad.

 

Concepte d’usuari


La utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al portal web.

Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi detingudament el seu contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la web i que comprovi la versió del text legal en cada accés, ja que pot patir modificacions.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, participar en enquestes, utilitzar una sèrie d’aplicacions i adreçar sol·licituds o comunicacions.
 

Informació del portal web


La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada i supervisada pel Consell d’Administració de Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U, a partir d’informació disponible en bases de dades públiques, subjectes a actualització periòdica. Es recomana comprovar les modificacions normatives en cada moment.

La informació disponible a través del portal web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. ADI incorpora periòdicament modificacions i/o millores en els continguts.

El contingut d’aquesta web, la seva bústia de contacte i el seu xat tenen un caràcter merament informatiu i les respostes obtingudes per aquests mitjans no constitueixen, en cap cas, assessorament legal, financer o tributari de cap tipus, proporcionant únicament informació general en relació a determinats aspectes relatius a la inversió en el Principat d’Andorra. No és recomanable portar a terme cap inversió prenent com a única base el contingut de la present web o de les respostes a la bústia de contacte o al xat, sense obtenir amb caràcter previ el degut assessorament professional.
 

Renúncia i limitació de la responsabilitat


Aquest portal web revesteix un caràcter merament informatiu pel que fa als continguts, productes i/o serveis que ofereix ADI i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte ni servei, ni tampoc comporta cap relació precontractual o contractual.

ADI no realitza, atorga i/o confereix cap declaració i/o garantia, expressa o implícita, en relació amb el contingut de la present web i no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua que es pogués derivar del seu ús o com a conseqüència de les decisions preses a partir de la lectura del mateix.

ADI no es fa responsable de la informació, comentaris i continguts publicats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, blocs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a un tercer inserir continguts de forma independent a aquest portal web, ni dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI no es fa responsable de la informació ni d’altres continguts integrats a portals web de tercers accessibles a través de vincles o enllaços anunciats en aquest portal web, ni del seu accés per part de l’usuari, ni del resultat obtingut com a conseqüència d’aquest accés, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar. La incorporació d’un vincle o enllaç en aquest portal web no es pot considerar en cap cas una recomanació a l’usuari perquè l’utilitzi.

ADI declina qualsevol responsabilitat en relació a l’accés al portal web, la seva continuïtat, l’accés als seus continguts, productes i/o serveis, la seva actualització, correcció, exactitud, fiabilitat, utilitat, rendiment, idoneïtat o veracitat, i no respon dels danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

ADI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en el portal web, amb independència de la seva causa. ADI tampoc es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus d’incidència.

ADI, SAU no es fa responsable de la presència de virus i/o d’altres components lesius en aquest portal web o en el servidor que el subministra, ni de la vulnerabilitat del portal web i/o de les mesures de seguretat que s’hi adoptin, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o a la informació (en un sentit ampli del terme) que hi tingui emmagatzemada a conseqüència de l’ús d’aquest portal web o dels seus continguts, productes i/o serveis; ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
 

Vincles o links


ADI no es fa responsable dels vincles o links a webs de tercers ni dels continguts posats a disposició per tercers als que es pugui accedir des del seu portal web. L’Usuari utilitza els vincles o accessos a webs de tercers per la seva pròpia voluntat i assumeix exclusivament qualsevol risc que es pugui derivar del mateix.

ADI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al seu portal web,  ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici que es pugui derivar de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell.
 

Propietat intel·lectual


ADI és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels drets d’explotació i reproducció d’aquest portal web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, productes i/o serveis, i dels programes d’ordinador utilitzats per elaborar-lo.

L’accés, la navegació, la utilització, l’allotjament i/o la descàrrega de continguts, productes i/o serveis d’aquest portal web no s’entendrà en cap cas com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment per part d’ADI.

Està terminantment prohibit utilitzar els continguts, els productes i/o els serveis d’aquest portal web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres portals web, així com modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar, publicar, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar, distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, productes i/o serveis inclosos en aquest portal web, o efectuar-ne qualsevol altre acte d’explotació i reproducció per a propòsits públics o comercials si no s’ha obtingut de manera prèvia i per escrit una autorització expressa per part d’ADI.

Excepte per autorització expressa de ADI, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.actua.ad.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

ADI també és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels continguts que publiqui a les diferents plataformes de comunicació, que són, a títol enunciatiu però no limitatiu, facebook, linkedin, youtube, instagram, twitter, vimeo i google +.

ADI és la propietària exclusiva de tots els drets de la seva marca, ACTUA,  i , així com dels del domini d’internet www.actua.ad. Consegüentment, se’n prohibeix la utilització en qualsevol manera sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit d’ADI.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, hauria de notificar aquest fet a ADI perquè pogués adoptar les mesures escaients.

L’usuari d’aquest portal web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i en tot cas ADI es reserva l’exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims.
 

Informació personal i correus electrònics falsos


ADI mai es posarà en contacte amb l’Usuari per demanar informació sensible (números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal). En cas de rebre algun contacte no esperat, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ADI a través del correu electrònic info@actua.ad, perquè es procedeixi a la investigació de l'incident.

Ignori qualsevol correu electrònic en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una pàgina web que no sigui propietat d’ADI, ja que podria ser un intent fraudulent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing').

ADI utilitza els dominis "actua.ad” i “govern.ad” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen les paraules “ADI”; “Andorra Desenvolupament i Inversió”; o “Actua” en la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web que no és propietat d’ADI. Per comprovar el format de la URL associada, desplaci el ratolí per sobre de l'enllaç, i sospiti si és diferent a actua.ad.

Pot ajudar-nos a lluitar contra el phishing comunicant els intents de phishing mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@actua.ad, adjuntant el correu electrònic que consideri fals. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@actua.ad incloent tota la informació de que disposi sobre el mateix.
 

Legislació aplicable i jurisdicció competent


Totes les controvèrsies que puguin sorgir pel que fa al compliment d’aquestes condicions generals s’han de resoldre amistosament entre la part presumptament incomplidora i ADI i s’hi ha de destinar, si escau, el personal i els mitjans tècnics necessaris. En aquest cas, cada part ha d’assumir els costos d’aquest personal i dels mitjans tècnics que hi destini.

Des de l’endemà de la data en què ADI comuniqui el motiu de la controvèrsia per escrit a la part presumptament incomplidora, ambdós parts disposen d’un mes natural per assolir un acord que la resolgui. En cas contrari, o si ADI no pogués dur a terme aquesta comunicació o si, havent-la fet, no fos possible aquest procediment amistós de resolució de conflictes, ADI podria exercir les accions judicials escaients.

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.
 

2. Política de privacitat i de protecció de dades personals

Textos Legals Versió 05-2018


1. Disposicions generals

De conformitat amb l’establert a la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant “LQPD”) i al Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (d’ara endavant “RAAPD”) que desenvolupa la LQPD, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d’ara endavant “RGPD”), li informem que ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, S.A.U (d’ara endavant, “ADI”), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 12789 i al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 921062 M i amb Número de Registre Tributari 707941-B i domicili social a Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a Planta, AD500 Andorra la Vella, és la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant l’emplenament del formulari d’informació i/o sol·licitud que aquesta entitat posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper.
 
Vostè no ha de facilitar a ADI dades personals de tercers. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, vostè assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del RGPD a les condicions establertes en l'esmentat precepte.

En el cas que, per poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ADI que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.


2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, "LCDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, l'informem que qualsevol dada personal facilitat a ADI passarà a formar part del fitxer titularitat d'aquesta entitat degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra “ACTUA_CRM”.

A més, en cas que així ho sol·liciti expressament, les seves dades personals passaran a formar part dels fitxers “ACTUA_NEWSLETTER” i/o “ACTUA_CLÚSTER”, titularitat de ADI i degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.


3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

La responsable del tractament és ADI, quines dades d’identificació i de contacte es detallen en l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat.
 

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

ADI podrà tractar les seves dades personals per les finalitats descrites a continuació:

a) A través del formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper perquè vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la dita sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al final del formulari digital o en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat”. El subministrament de les seves dades personals a través de dit formulari és, per tant, voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals, no es podria donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment pot ser revocat quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

ADI conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En el cas que existeixi una legislació que obligui a ADI a conservar les seves dades personals en relació amb la dita sol·licitud per més temps, o ADI ho consideri necessari, per exemple, per atendre eventuals reclamacions per part seva, aquesta entitat conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.
 

b) A través de l’apartat “Newsletter” que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en el formulari en format paper, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials electròniques així com, en el seu cas, comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus serveis, així com relatives a activitats en general. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella al final del formulari digital o en el formulari en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat”. El consentiment és revocable en qualsevol moment. Aquesta revocació només produirà l’efecte que es deixin d’enviar les dites comunicacions comercials. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals no se podran rebre les comunicacions comercials abans referides.

ADI conservarà aquestes dades personals de forma indefinida, tret que vostè es doni de baixa a través del procediment que ADI posa a la seva disposició, consistint en l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

c) A través del formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper vostè pot sol·licitar subscriure’s als clústers d’ACTUA. ADI recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la dita sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al final del formulari digital o en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat” que apareix en l’apartat “Clústers” que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad i en el formulari paper.. El subministrament de les seves dades personals a través de dit formulari és, per tant, voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals, no es podria donar curs a la seva sol·licitud. Aquest consentiment pot ser revocat quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud.

ADI conservarà aquestes dades personals de forma indefinida, tret que vostè es doni de baixa a través del procediment que ADI posa a la seva disposició, consistint en l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.
Si les seves dades personals s’utilitzen per a vàries finalitats que obliguin ADI a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg entre ells.


5. Categories de destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En el cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran transmetre’s a les següents categories de destinataris:

 1. Proveïdors de serveis d’ADI que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’ aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i de qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi ADI;
 2. Tercers que no tenen relació amb ADI, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació sobre el que es tracti per: (1) complir amb qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; i/o (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
 3. Administracions Públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per les finalitats en ella definides.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, ADI li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en la mencionada normativa, vostè haurà d’enviar d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si ADI esta tractant dades personals que el concerneixin o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que varen ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en quin cas ADI únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha concedit el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ADI deixarà de tractar les dades personals o, en el seu cas, deixarà de fer-ho per aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets mencionats poden exercir-se a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen adreçant-se a dits organismes.
 

7. Seguretat:

ADI li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privacitat:

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privacitat li serà degudament notificada per què vostè estigui informat dels canvis produïts i, en el seu cas, pugui concedir el seu consentiment exprés a dits canvis.
 

3. Política de cookies

Textos Legals Versió 05-2018


Una “Cookie” és un fitxer que es descarrega al teu navegador quan accedeixes a determinades pàgines web. Aquestes cookies permeten a la pàgina web, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari, o del seu equip, y, depenent de la informació que continguin i de la forma en que faci servir el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’Usuari.

Gràcies a les cookies es facilita la navegació de l’Usuari i es pot controlar la utilitat dels diferents continguts pels nostres Usuaris. A més, les cookies no comporten cap risc pel seu equip i, estant activades, permeten identificar i resoldre incidències i errors. Tingui en compte que utilitzar el portal web www.actua.ad amb les cookies deshabilitades pot fer que el portal no funcioni adequadament o doni errors.

ADI mai comparteix dades personals amb terceres empreses. Tota la informació recaptada en aquest portal web s’utilitza per oferir un millor servei a l’Usuari.
 

1. Quin tipus de cookies utilitza ADI?  
 
 1. Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al navegador de l’Usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Cookies de tercer: Són aquelles que s’envien al navegador de l’Usuari des d’un equip o domini que no es gestionat per l’editor sinó per una entitat diferent, que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
 3. Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l’Usuari accedeix a una pàgina web.
 4. Cookies persistents: Són un tipus de cookies en que les dades segueixen emmagatzemades en el navegador i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie i que pot anar des d’un minut fins a varis anys.
 5. Cookies d’anàlisi: Són aquelles cookies que, ja siguin tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d’Usuaris i portar a terme mesuraments i anàlisis estadístics. Aquestes cookies s’utilitzen per millorar l’experiència de navegació de l’Usuari i la qualitat dels continguts.
2. Revocació i eliminació de cookies
 
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de “cookies” en qualsevol moment, mitjançant la configuració del “navegador”. ADI no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament del seu portal web.
Per a més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies segons el tipus de navegador:
 
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

També pots activar la funció incògnit o privat per esborrar les cookies i l’historial de navegació quan acabi la teva sessió de navegació. Consulta l’ajuda del teu navegador per accedir a aquesta funció.

Per evitar l’ús de les cookies dels següents serveis:
 
 • Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
 • Adobe Analytics: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html
Informem a l'Usuari que al prosseguir la seva navegació pel nostre portal web sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors per a impedir la instal·lació de les cookies, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.