Textos Legals Versió 05-2018

1. Disposicions generals

De conformitat amb l’establert a la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant “LQPD”) i al Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (d’ara endavant “RAAPD”) que desenvolupa la LQPD, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant “RGPD”), li informem que ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, S.A.U (d’ara endavant, “ADI”), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 12789 i al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 921062 M i amb Número de Registre Tributari 707941-B i domicili social a Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a Planta, AD500 Andorra la Vella, és la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant l’emplenament del formulari d’informació i/o sol·licitud que aquesta entitat posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper.

Vostè no ha de facilitar a ADI dades personals de tercers. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, vostè assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del RGPD a les condicions establertes en l’esmentat precepte.

En el cas que, per poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ADI que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LCDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, l’informem que qualsevol dada personal facilitat a ADI passarà a formar part del fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra “ACTUA_CRM”.

A més, en cas que així ho sol·liciti expressament, les seves dades personals passaran a formar part dels fitxers “ACTUA_NEWSLETTER” i/o “ACTUA_CLÚSTER”, titularitat de ADI i degudament inscrits davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

La responsable del tractament és ADI, quines dades d’identificació i de contacte es detallen en l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat.

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

ADI podrà tractar les seves dades personals per les finalitats descrites a continuació:

a) A través del formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper perquè vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la dita sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al final del formulari digital o en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat”. El subministrament de les seves dades personals a través de dit formulari és, per tant, voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals, no es podria donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment pot ser revocat quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

ADI conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En el cas que existeixi una legislació que obligui a ADI a conservar les seves dades personals en relació amb la dita sol·licitud per més temps, o ADI ho consideri necessari, per exemple, per atendre eventuals reclamacions per part seva, aquesta entitat conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.
b) A través de l’apartat “Newsletter” que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en el formulari en format paper, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials electròniques així com, en el seu cas, comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus serveis, així com relatives a activitats en general. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella al final del formulari digital o en el formulari en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat”. El consentiment és revocable en qualsevol moment. Aquesta revocació només produirà l’efecte que es deixin d’enviar les dites comunicacions comercials. El subministrament de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals no se podran rebre les comunicacions comercials abans referides.

ADI conservarà aquestes dades personals de forma indefinida, tret que vostè es doni de baixa a través del procediment que ADI posa a la seva disposició, consistint en l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

c) A través del formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad o en format paper vostè pot sol·licitar subscriure’s als clústers d’ACTUA. ADI recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la dita sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al final del formulari digital o en format paper, al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat” que apareix en l’apartat “Clústers” que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.actua.ad i en el formulari paper.. El subministrament de les seves dades personals a través de dit formulari és, per tant, voluntari, si bé en el cas de no facilitar-se les dades personals, no es podria donar curs a la seva sol·licitud. Aquest consentiment pot ser revocat quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud.

ADI conservarà aquestes dades personals de forma indefinida, tret que vostè es doni de baixa a través del procediment que ADI posa a la seva disposició, consistint en l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.
Si les seves dades personals s’utilitzen per a vàries finalitats que obliguin ADI a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg entre ells.

5. Categories de destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En el cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran transmetre’s a les següents categories de destinataris:

  1. Proveïdors de serveis d’ADI que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’ aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i de qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi ADI;
  2. Tercers que no tenen relació amb ADI, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació sobre el que es tracti per: (1) complir amb qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; i/o (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
  3. Administracions Públiques competents, en els casos previstos en la Llei i per les finalitats en ella definides.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, ADI li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en la mencionada normativa, vostè haurà d’enviar d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si ADI esta tractant dades personals que el concerneixin o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que varen ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en quin cas ADI únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha concedit el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ADI deixarà de tractar les dades personals o, en el seu cas, deixarà de fer-ho per aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets mencionats poden exercir-se a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@actua.ad, indicant a l’assumpte “ARSO” o una comunicació per escrit dirigida a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U.: Carrer de la Grau S/N, Edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella, i adjuntant còpia del seu document d’identitat i, si escau, poder de representació.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen adreçant-se a dits organismes.

7. Seguretat:

ADI li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privacitat:

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privacitat li serà degudament notificada per què vostè estigui informat dels canvis produïts i, en el seu cas, pugui concedir el seu consentiment exprés a dits canvis.